Music Tuesdays: Pipa Encounters

2019 - 2020 Concert Season

  • 26 Nov 2019, Tues, 7.30pm
  • SCO Concert Hall
  • $27/$14** Concession I Love Tuesdays Bundle: 4 concerts for $88
  • 2019 - 2020 Concert Season

Concert Information

Yu Jia Programme Curator

Tan Joon Chin Pipa

Zhang Yin Pipa

-

Matching Flowers  Zhang Xiaofeng

Pin Li Bochan

Cang Cai Zhu Lin

Encounters Wang Danhong

Wu Sheng Wang Yunfei

For thousands of years, pipa has been the queen of the plucked-string instruments. Led by pipa Principal Yu Jia, this concert presents Wang Yunfei’s Wu Sheng and Wang Danhong’s Encounters. Yu Jia will also play the nanyin pipa in Encounters.

There will be a post-concert chat after the concert. 

Back to top